STATEMENTS & PRESS RELEASES

 

FIRST ANNIVERSARY STATEMENT

PASIKLABIN ANG MGA PAKIKIBAKANG MASA BIGKISIN ANG PAGKAKAISA NG MASA AT SUNDALO

Sa okasyon ng unang anibersaryo ng pagbubuo ng pinagsanib na PMP at sa harap ng nagbabantang kombulsyon ng reaksyunaryong sistema, nananawagan ang Partido sa kasapian na pasiklabin ang mga pakikibakang masa para iguhit ang independyenteng linya ng rebolusyonaryong kilusan.

Lubos na gumaganda ang sitwasyon para rebolusyon. Namimilipit sa resesyon ang pandaigdigang sistemang kapitalista at nasa bingit itong mahulog sa bangin ng depresyon. Samantala umiigting ang paksyunal na alitan ng naghaharing uri sa bansa at hindi humuhupa ang ekstra-konstitusyunal na paghamon sa rehimeng GMA sa kabila ng napipintong eleksyon.

Ang paborableng sitwasyong pandaigdig at pambansa ay kailangang samantalahin at dapat nating iguhit ang rebolusyonaryong panawagan sa pamamagitan ng mga pakikibakang masa ng manggagawa at maralita, ng magsasaka at ibang demokratikong pwersa sa nalalabing mga buwan ng taong ito.

Umaagos ang kilusang anti-globalisasyon sa buong daigdig, laluna sa mga abanteng kapitalistang bansa. Pansamantala lamang na nadiskaril ang momentum ng mga protestang anti-globalisasyon sanhi ng pagbobomba ng 9/11 at ng anti-teroristang kampanyang iniluwal nito. Muling bumubwelo ang pandaigdigang kilusang anti-globalisasyon at naghahanda para sa panibagong pagpupulong ng WTO sa darating na Setyembre sa Mexico.

Ang lakas na inabot ng kilusang anti-globalisasyon ang naging puhunan para sa masiglang pagsulong ng kilusang anti-gera. Ang rurok na inabot ng kilusang anti-gera bago ilunsad ang paglusob sa Iraq ay walang kaparis sa kasaysayan sa bilang ng milyung-milyong masang kumilos sa lahat ng panig ng mundo. Sa kabila ng mabilis na pagguho ng rehimen ni Saddam, dinudugo ang imperyalistang US sa okupasyon ng Iraq dahil sa intifada o pag-aalsa ng mamamayang Iraqi. Saanmang panig ng daigdig, hinahamon ng paglaban ang pananalasa ng imperyalistang globalisasyon at agresyon.

Sa ating bansa, ang bagong pag-aalsa ng mga rebeldeng sundalo matapos ang 14 taon ay senyales ng igting ng antagonismo sa loob ng naghaharing uri na humuhulagpos sa elektoral at konstitusyunal na hangganan. Ekspresyon din ito ng malalim na diskuntento ng mamamayan sa sistemang umiiral. Wastong ituring ang mga sundalo bilang mga manggagawa at magsasaka na unipormado samantalang nagsasanib ang elementong proletaryado at petiburges sa hanay ng mababang opisyales militar. Kaya’t hindi maiiwasang tagusin ang reaksyunaryong hukbo ng radikalisasyong namumuo sa hanay ng masa.

 

 

Ang grupong Magdalo ay isang bagong henerasyon ng mga rebeldeng sundalo at opisyales na kaiba sa dating RAM-YOU ay walang dungis ng paninilbihan sa diktadura at hindi hinubog ng anti-komunistang ideolohiya. Isang ginintuang oportunidad ito para sa pag-oorganisa ng rebolusyunaryong kilusan sa hanay ng reaksyunaryong hukbo. Dapat nating samantalahin ang popular na simpatyang pinukaw ng rebelyon ng grupong Magdalo at pursigidong ipanawagan ang pagkakaisa ng mamamayan at sundalo para sa rebolusyonaryong pagbabago.

Maaga mang nagapi ang rebelyon, magtatagal pa ang krisis na iniluwal nito. Hindi maaring isara ang posibilidad ng panibagong ekstra-parlamentaryong aksyon laluna’t nagbabaga ang paksyunal na alitan bunga ng pagtugis ng rehimeng GMA sa mga personahe ng oposisyon na sangkot sa rebelyon.

Pag-apuyin natin ang sitwasyong pampulitika sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga pakikibakang masa. Dapat sabayan ng kilusang masa ang paglalantad ng grupong Magdalo sa katiwalian ng rehimen at pagbabando nila ng isang plataporma de gobyerno. Kailangang maglunsad ng mga pakikibakang magsasakdal sa imperyalistang globalisasyon, maglalantad sa kabulukan ng sistema, magbabandila sa mga kahilingan ng masa at magpopopularisa ng isang progresibong programa. Kung aagos ang mga pakikibaka sa pangunguna ng uring manggagawa, ito ang pupukaw sa panibagong pagkilos ng mga rebeldeng militar, hihila sa kanila mula sa impluwensya ng mga reaksyunaryong karibal ng rehimen at maghihinang sa pagkakaisa ng mamamayan at sundalo. Hindi man lubos na mahinog ang sitwasyon, ito pa rin ang pinakamahusay na preparasyon ng uring manggagawa at kilusang masa sa partisipasyon sa eleksyon kung ito ay matuloy.

Habulin natin sa huling hati ng dalawang-taong programa ng Partido ang pag-abot sa mga layunin at target na itinakda natin sa ating mga sarili. Gayundin, kailangang mapagpasyang lutasin ang mga problemang kinakaharap ng organisasyon upang hindi mapalampas ang mga oportunidad na binubuksan ng umiigting na sitwasyon. Ang paglulubos ng integrasyon ng tatlong partidong nagsanib at ang paglakas ng kilusang manggagawa kasabay ng pagbangon ng demokratikong kilusan ang ating paghahanda sa tiyak na pagpihit ng kalagayan sa malapit na hinaharap.

 

Partido ng Manggagawang Pilipino
Agosto 4, 2003