Make your own free website on Tripod.com
STATEMENTS & PRESS RELEASES

 

Pahayag para sa Nobyembre 30, 2002
ni Patricio Ramirez

Rebolusyonaryong pagbati sa mga Katipunero ng bagong milenyo!

 

Mahigit isang daang taon na ang nakakaraan mula nang pamunuan ni Bonifacio at ng Katipunan ang unang Rebolusyong Pilipino. Mahigit isang daan na ang nakakaraan subalit hindi nagmamaliw ang diwa ng kanilang 
pakikibaka. Panahon na para tapusin at ipagwagi ang makabagong Rebolusyong Pilipino!

Noon, inpirasyon ni Bonifacio ang burges na Rebolusyong Pransya. Ngayon, inspirasyon ng Rebolusyong Pilipino ang kilusang anti-globalisasyon na rumaragasa sa Europa. Hindi dapat magpahuli ang manggagawang Pilipino 
sa sumisiklab na pangkalahatang mga welga at milyun-milyong mobilisasyon ng mga mangggawa at kabataan sa Italy, France, Spain at Germany.

Noon, itinatag nina Bonifacio ang Katipunan laban sa pananakop ng mga kolonyalistang Kastila. Ngayon, isulong natin ang sosyalistang kilusang manggagawa, ang bagong Katipunan laban sa pananakop ng imperyalistang 
globalisasyon. Hindi dapat payagan ng manggagawang Pilipino na durugin ng imperyalistang mga bansa ang ating ekonomiya at manumbalik ang mga tropang Kano sa ating lupain.

Noon, nabigo ang Katipunan at ang Rebolusyong Pilipino dahil sa katrayduran ng palasukong mga ilustrado na lumuhod sa bagong mananakop na Amerikano. Ngayon, magtatagumpay ang bagong Rebolusyong Pilipino dahil ito 
ay nasa matibay na pamumuno ng masang manggagawa, ang tanging rebolusyonaryong uri sa kapitalistang lipunan. Hindi na mauulit pa ang mapait na kasaysayan dahil ang modernong Rebolusyong Pilipino ay nakatutok mismo 
sa bagong mga ilustrado na nakaluklok sa Malacanang, sa bulag na mga promotor ng imperyalistang globalisasyon, sa masunuring mga tuta ng imperyalistang gera.

Manginig na sa tuhod ang bagong mga ilustrado dahil bilang na ang kanilang mga araw, dahil nilalamon ng krisis ang kanilang bulok na sistema. Manginig na sa tuhod ang mga bagong ilustrado dahil ang modernong mga
Katipunero ay sumusumpang tatapusin ang rebolusyon ni Bonifacio. Manginig na sa tuhod ang bagong mga ilustrado dahil nakatayo na ang sariling rebolusyonaryong Partido ng manggagawang Pilipino.
Ipinabatid sa sambayanang Pilipino, laluna sa uring manggagawa, ang magandang balita-matagumpay na nailunsad ang Kongreso ng Pagsasanib ng Partido. Pumasok na sa bagong yugto ang kasaysayan ng rebolusyonaryong
kilusan sa Pilipinas. Kumislap na ang bagong pag-asa ng tagumpay ng Rebolusyong Pilipino.

Sa pagsasanib ng Partido ng Manggagawang Pilipino, Sosyalistang Partido ng Paggawa, Partido Proletaryo Demokratiko at mga rebolusyonaryong Moro, ang bagong Partido ay kikilalaning Partido ng Manggagawang Pilipino
(Pinagsanib) bilang pagpupugay sa pinaslang na bayani na si Ka Popoy Lagman.

Nananawagan ang pinagsanib na Partido sa mga bagong Katipunero na nakatipon ngayon sa paanan ng Mendiola-isumpa nating ipagpapatuloy ang Rebolusyong Pilipino laban sa bagong mga ilustrado, ipangako nating
ipagwawagi ang pandaigdigang rebolusyon laban sa imperyalistang globalisasyon!

Mabuhay ang pinagsanib na Partido!
Mabuhay ang uring manggagawa!
Isulong ang Rebolusyong Pilipino para sa demokrasya, kalayaan at sosyalismo!